ขอเชิญทุกท่านร่วมอวยพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี
แสดงคำอวยพร
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ขอแสดงความยินดีกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 19 ปี
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดดลบันดาลให้คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกๆ ท่าน
จงประสบแต่ความสุขทั้งกายและใจ สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ
นายธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ครบรอบ 19 ปี วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ในโอกาสนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในสากลโลก บันดาลให้ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน มีความสุข สุขภาพร่างกาย แข็งแรง รวมทั้งปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ สืบต่อไป
นายศุภชัย เอกอุ่น
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขอให้ชาว สบน. มีแต่ความสุขความเจริญ ความก้าวหน้า ยิ่งๆขึ้นไป
ชานนท์ พึ่งสุข
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ครบรอบ 19 ปี ขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน มุ่งมั่น ตั้งใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประเทศไทยต่อไป
ดร.ทองเปลว กองจันทร์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ยินดีด้วยจ้า 19 ขวบแล้ว
-
-
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ครบรอบ 19 ปี
ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
กรมเจ้าท่า ขอแสดงความยินดี เนื่องในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันสถานปนา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ครบรอบ 19 ปี

“กระผมขอถือโอกาสนี้ อำนวยพรแห่งความปรารถนาดีมายัง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญมีสุขพลานามัยที่แข็งแรงและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตลอดไป”
นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า
“เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 19 ปี ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ขอร่วมแสดงความยินดีและ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดดลบันดาลให้คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกๆ ท่าน จงประสบแต่ความสุขทั้งกายและใจ สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ เป็นเสาหลักในการพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็งตลอดไป”
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บริหารดีดี หนี้อาจมีบ้าง ถ้าใช้เพื่อสร้างรายได้ เป็นกำลังใจให้ครับ
นายภัททะพงศ์ เทียนศรี